Plan- och byggprojekt

Järnbrott - 320 nya lägenheter vid Flatås park

Nya lägenheter vid Flatås park
Illustration: White Arkitekter

Ett nytt planförslag gör det möjligt att bygga totalt cirka 320 bostäder vid Flatås park. De flesta av de föreslagna bostäderna blir tillgängliga med hiss eller ligger i markplanet. För att öka den faktiska och upplevda tryggheten i området föreslås byggnaderna placeras längs det viktiga stråket till spårvagnshållplatsen.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Park och gator är utbyggda, byggandet av bostäder pågår och sker etappvis.

Planen är laga kraftvunnen (2014-09-15). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5061.


[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.928711527974926,57.66318277742892]},"properties":{"id":"BN0647/05","name":"Järnbrott - 320 nya lägenheter vid Flatås park","address":"","preamble":"","header":"Järnbrott - 320 nya lägenheter vid Flatås park","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0647/05","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Övrigt Totalt 320 lägenheter ska byggas. Totalt kommer 140 bostäder färdigställas under 2018/2019 i projektet. Färdigställt 2020-2021 56 lägenheter med bostadsrätt (Veidekke Bostads AB)

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0647/05
 • Diarienummer FK FN0651/05
 • Diarienummer TK TK3509/14
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder vid Flatås park

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2018
 • Byggstart 2018

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Emma Eliasson

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 70
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Lena Törnros

Stadsmiljöförvaltningen
 • Telefon 031-368 26 14
 • E-post lena.tornros@stadsmiljo.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 4. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 5. Plan - samråd II

  Vid första samrådet kan det framkomma synpunkter som gör det nödvändigt att genomföra ytterligare ett samråd. I övrigt läs informationstext under plan - samråd.

 6. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 7. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 8. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 9. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 10. Byggskede - Trafikprojekt

 11. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 12. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.