Plan- och byggprojekt

Bergsjön - nya lägenheter vid Kosmosgatan

Fågelperspektiv över tillbyggnadsalternativet.
Illustration: Christer Nordström Arkitekter AB

Vid Kosmosgatan i sydöstra Bergsjön planeras nybyggnation av bostadshus i 3-5 våningar, samt påbyggnad på befintliga skivhus med en vindsvåning. Totalt skapas ca 45-65 nya lägenheter. Avsikten är att få en mer varierad bebyggelse i området. Planförslaget innebär att tre befintliga parkeringsdäck rivs för att skapa utrymme för de nya bostäderna. Parkeringen löses som öppen markparkering.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Planen vann laga kraft 2010-06-15. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5033.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.068233579041884,57.74936378380687]},"properties":{"id":"BN0899/07","name":"Bergsjön - nya lägenheter vid Kosmosgatan ","address":"","preamble":"","header":"Bergsjön - nya lägenheter vid Kosmosgatan ","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0899/07","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0899/07
 • Diarienummer FK FN0198/08
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder vid Kosmosgatan.

Aktuell tidplan

 • Byggstart 2019

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Fastighetsbolaget B-Sjön KB

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.