Plan- och byggprojekt

Tolered - Bostäder vid Fyrklöversgatan (BoStad2021)

Planförslaget syftar till att pröva bostadsbebyggelse, parkeringsgarage samt viss handelsverksamhet vid Fyrklöversgatan. Planområdet omfattar ca 1 ha. Området är idag en asfalterad parkeringsyta och ligger direkt söder om Björlandavägen. Planförslaget innebär en utbyggnad av ca 290 lägenheter.


Denna plan ingår Bostad2021.
Bostad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och
byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara
färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år.

Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Byggande pågår av bostäderna.

Planen vann laga kraft 2017-05-30. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5381.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.931572418606393,57.72759897745087]},"properties":{"id":"BN0541/13","name":"Tolered - Bostäder vid Fyrklöversgatan (BoStad2021)","address":"","preamble":"","header":"Tolered - Bostäder vid Fyrklöversgatan (BoStad2021)","body":"Byggstart/pågående byggprojekt.. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0541/13","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 132
 • Planerade bostadsrätter 120

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0541/13
 • Diarienummer FK FN2911/15
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder vid Fyrklöversgatan inom stadsdelen Tolered i Göteborg, en del av Jubileumssatsningen

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2017
 • Projektavslut 2019

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Robin Zachrisson

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-3681326
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.