Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Bostäder vid Mandolingatan (BoStad2021)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler bostäder och verksamheter längs Mandolingatan. Hänsyn ska tas till framtida omvandling av Marconigatan och en stadsmässig karaktär ska eftersträvas genom kvartersstruktur. Syftet är även att ge förutsättningar för fler allmänna kopplingar mellan Marconigatan och Positivparken.
Förslaget innebär att det på befintlig parkering möjliggörs nya bostadshus i upp till tio våningar med krav på högre våningshöjd i entréplan för att möjliggöra lokaler mot Mandolingatan/Marconigatan. På den västra sidan möjliggörs en ombyggnad med nya bostäder i entré- och vindsplan samt komplementbyggnader på gårdarna. Sammanlagt bedöms cirka 600 nya bostäder kunna byggas. Mandolingatan görs om med gångväg på båda sidor, cykelväg och gatuparkering. Nya, allmänna gångförbindelser skapas, dels i förlängningen av Orgelgatan till Positivparken, dels från gång- och cykelvägen i norr ut mot Marconigatan.Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda senast under 2021 då Göteborg fyller 400 år.

Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2017-12-29, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5419.

Trafikkontorets arbeten beräknas påbörja under 2019

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.91457277807034,57.655344375556]},"properties":{"id":"BN0441/14","name":"Järnbrott - Bostäder vid Mandolingatan (BoStad2021)","address":"","preamble":"","header":"Järnbrott - Bostäder vid Mandolingatan (BoStad2021)","body":"Byggstart/pågående byggprojekt.. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0441/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 550
 • Övrigt Här planeras för totalt 550 lägenheter varav 310 är en del av BoStad2021. 269 hyresrätter färdigställdes av Framtiden Byggutveckling 2021. 104 hyresrätter färdigställdes av Poseidon 2021.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0441/14
 • Diarienummer FK FN2910/15
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Mandolingatan, en del av BoStad2021 (Jubileumssatsningen). (Järnbrott 186:3, Mandolingatan 15-43.)

Aktuell tidplan

 • Byggstart 2018
 • Projektavslut 2018-2021

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Mikaela Löndén

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031 - 368 10 72
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.