Plan- och byggprojekt

Guldheden - Förskola och bostäder vid Guldhedsgatan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en ny byggnad med förskola i 8 avdelningar samt bostäder, totalt cirka 90 smålägenheter vid Guldhedsgatan strax söder om infarten till Fricksgatan. Detaljplanen möjliggör också lokaler i bottenvåningen mot Guldhedsgatan och ska bidra till stadsbebyggelsen och ge ett tryggare gaturum längs Guldhedsgatan.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.964575787417349,57.686686771319614]},"properties":{"id":"BN0449/11","name":"Guldheden - Förskola och bostäder vid Guldhedsgatan","address":"","preamble":"","header":"Guldheden - Förskola och bostäder vid Guldhedsgatan","body":"Plan standardförfarande - granskning. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0449/11","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0449/11
 • Diarienummer FK FN6994/15
 • Planens formella namn Detaljplan för förskola och bostäder vid Guldhedsgatan inom stadsdelen Guldheden.

Kontaktuppgifter

Martin Steen

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 18 23
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Karin Jern

Plankonsult
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 18 47
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Caroline Carlsson

Exploateringsingenjör
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 13 99
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Göteborgs stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - efter antagande

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.