Plan- och byggprojekt

Önnered - Skola och bostäder vid Önneredsvägen

Stadsdel Önnered.

Detaljplanens syfte är att ersätta befintligt äldreboende, Åkerhus, med ett nytt samt att ersätta Önneredsskolan med nya och mer ändamålsenliga utbildningslokaler. Planens syfte är även att öka bostadsbeståndet.

Vad händer just nu?

Den 24 april 2020 beslutade byggnadsnämnden att återremittera ärendet till stadsbyggnadskontoret för omarbetning av förslag till samråd, i syfte att minska och anpassa exploateringsgraden till befintlig bebyggelse. Det fattades även beslut att när stadsbyggnadskontoret är klar med ett nytt förslag enligt återremissen så ska även det nuvarande förslaget gå ut på samråd.

Stadsbyggnadskontoret kommer nu ta fram ett nytt förslag enligt återremissen.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0645/15
Diarienummer FK
FN6346/18
Planens formella namn
Detaljplan för skola och bostäder m.m. vid Önneredsvägen inom stadsdelen Önnered

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad