Plan- och byggprojekt

Översiktsplan - Fördjupad för centrala Göteborg

Granskningsförslaget till fördjupning av översiktsplanen innehåller ett antal utvecklingsstrategier för en stadskärna som växer över älven och anger planeringsinriktningar för stadsrum, bebyggelse och miljöaspekter i centrala Göteborg för att uppnå en nära, sammanhållen och robust stad. Planförslaget innehåller även rekommendationer för efterföljande planering inom ett antal delområden med fokus på bebyggelseplanering, samhällsservice, kulturmiljö och trafikstruktur. Stråk och noder pekas ut vilket ger goda förutsättningar för höga flöden av människor och sprider stadsliv i en utvidgad stadskärna. Förslag om ny infrastruktur skapar närhet genom de nya förbindelserna.

Granskningshandlingen för den nya översiktsplanen finns på en digital plattform. Länk till granskningshandlingen. Välj "Fördjupning centrala Göteborg" i menyn

Läs mer om Översiktsplanen på webbplatsen Stadsutveckling Goteborg

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i utställningsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Välkommen till ett digitalt informationsmöte
För den som vill veta mer om förslaget och ställa frågor finns det möjlighet att göra detta vid nedan informationsmöte den 31 mars klockan 17.30.
Länk till informationsmöte om översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för centrala Göteborg

Tänker du ansluta till mötet vid en dator kan du nå mötet via en webbläsare, då är det också möjligt att delta anonymt. Vill du använda en mobiltelefon eller en surfplatta för att delta så behöver du ladda ner en kostnadsfri app inför mötet.

Telefontider
Under pandemin kompletterar vi vårt digitala möte med tider då du kan ringa och ställa dina frågor. Telefonnumret du når oss på är 031-368 17 50.

Telefontiderna för översiktsplanen är:
26 april kl 16-18, 5 maj kl 8-10, 17 maj kl 16-18, 25 maj, kl 11-13 och 1 juni kl 8-10

Telefontiderna för översiktsplanen för centrala Göteborg är:
28 april kl 11-13, 6 maj kl 16-18, 10 maj kl 16-18 och 28 maj kl 8-10

Synpunkter kan lämnas senast 2021-06-28

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20 på nedre plan

Med anledning av smittspridningen av covid-19 så ser vi gärna att ni så långt det är möjligt undviker att besöka vår utställningshall och i stället tar del av handlingarna på den här sidan.

Lämna synpunkter

Karta

Status och handlingar

  1. Översiktsplan - utställning

    Planförslaget justeras efter samrådet. När det slutliga planförslaget är klart och godkänt av byggnadsnämnden visas det under minst åtta veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningstiden.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0609/16

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området