Plan- och byggprojekt

Översiktsplan - Jordbruksområden

Stadsdel Göteborg.

Tillägget syftar till att främja bevarandet och bruk av befintlig jordbruksmark i Göteborg och etablera planeringsrutiner som identifierar och tar tillvara de olika värdena i jordbruksmarken. En övergripande utgångspunkt är stadens antagna miljökvalitetsmål för odlingslandskap och våtmarker.

Tillägget tydliggör översiktsplanens rekommendationer kring jordbruksområden samt ersätter och uppdaterar det gamla kartunderlaget i översiktsplanen med hjälp av en aktuell inventering över jordbruksmark, gjord av Jordbruksverket.

Tillägget är utformat som en integrerad del av den kommunomfattande översiktsplanen. Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av stadens fysiska miljö och ger vägledning för detaljplanering, bygglovprövning och annan tillståndsprövning samt beslut som berör mark- och vattenanvändningen.

Vad händer just nu?

Synpunkter kan inte lämnas förrän den 11 september 2013

Karta

Status och handlingar

  1. Översiktsplan - utställning

    Planförslaget justeras efter samrådet. När det slutliga planförslaget är klart och godkänt av byggnadsnämnden visas det under minst åtta veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningstiden.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0350/10
Planens formella namn
Översiktsplan för Göteborgs Stad, tillägg för jordbruksområden

Handläggare