Plan- och byggprojekt

Södra Brottkärr - havsnära bostäder vid Amundöarna

Här planeras för bostäder med attraktivt läge nära havet.
Foto: Stadsbyggnadskontoret

En ny detaljplan gör det möjligt att bygga 120 blandade bostäder med närhet till havet vid Lilla och Stora Amundön. Det blir också möjligt att bygga om Brottkärrsvägen för att öka trafiksäkerheten och förbättra för kollektivtrafiken. Planen begränsar samtidigt småbåtsvarvets verksamhet så att antalet bryggplatser inte kan ökas utöver de platser som finns idag.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.92169760890547,57.598152769763935]},"properties":{"id":"BN0841/03","name":"Södra Brottkärr - havsnära bostäder vid Amundöarna ","address":"","preamble":"","header":"Södra Brottkärr - havsnära bostäder vid Amundöarna ","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. Ca 120 bostäder - överklagad","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0841/03","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade bostadsrätter 50
 • Planerade villor/radhus 70
 • Övrigt Ca 70 bostäder föreslås i småhus och ca 50 lägenheter i radhus och flerbostadshus. Skanska/Sigillet byggstartade 35 hyresrätter 4 kvartalet 2014. 24 bostäder färdigställdes (12 bostadsrätter och 12 äganderätter, AF Bygg) under 2014. Totalt så färdigställer Skanska 26 bostäder under 2014-2015. 12 småhus med bostadsrätt färdigställdes av Willa Nordic under första halvåret 2016.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0841/03
 • Diarienummer FK FN0488/07
 • Planens formella namn Detaljplan för Södra Brottkärr, Bostäder och småbåtshamn.

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2013
 • Byggstart Fjärde kvartalet 2013
 • Inflyttning 2016 sista halvåret
 • Projektavslut 2016

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Huvudsakliga markägare är familjen Kinde, Skanska och Amundö Marina

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - godkänt

 4. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 5. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 6. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 7. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 8. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 9. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 10. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.