Plan- och byggprojekt

Lindholmen - 220 lägenheter vid Lindholmsallén

Husen utmed Lindholmsallén.
Illustration: Tengbom SHL Arkitekter

I en ny detaljplan blir det möjligt att bygga 220 lägenheter vid Lindholmsallén med ett attraktivt läge nära älvstranden. Bostäderna fördelas på två separata punkthus och två lamellhus och alla lägenheter skall ha tillgång till en gemensam uteplats på gården. I gatuplanet kan husen innehålla kontor eller butiker för en levande gatumiljö.

Vad händer just nu?

Totalt 139 lägenheter har färdigställts under 2011-2012 av Byggvesta och Hökerum Bygg färdigställde 62 lägenheter med bostadsrätt under 2012 i Navet 3.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.936071200530709,57.70815310319409]},"properties":{"id":"BN0879/05","name":"Lindholmen - 220 lägenheter vid Lindholmsallén","address":"","preamble":"","header":"Lindholmen - 220 lägenheter vid Lindholmsallén","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. - 220 lägenheter i flerbostadshus","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0879/05","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 120
 • Planerade bostadsrätter 100
 • Övrigt 83 bostadsrätter färdigställdes av Hökerum Bygg AB 4 kv 2011, och 59 lägenheter med hyresrätt färdigställdes av ByggVesta.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0879/05
 • Diarienummer FK FN0938/06
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder vid Lindholmsallén, Lindholmen 2:8

Aktuell tidplan

 • Byggstart tredje kvartalet 2010

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Malin Johansson

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Hökerum Bygg AB och Bygg Vesta

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - godkänt

 4. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 5. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 6. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 7. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 8. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 9. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.