Plan- och byggprojekt

Rambergsstaden - Program för ny arena och bostäder

Flygfoto: stadsbyggnadskontoret

Syftet är att utreda områdets potential och behov. Man vill också pröva möjligheterna att skapa nya bostäder och bygga om Rambergsvallens arena.

Vad händer just nu?

Samrådsredogörelsen för programmet har antecknats av byggnadsnämnden. Detta innebär att programmets inriktning i princip blivit godkänd och man kan påbörja arbetet med första detaljplanen som omfattar de centrala områdena runt Lundbybadet. Arbetet med planen beräknas pågå under hösten 2012-2013. Samråd planeras till vintern 2013 eller våren 2014. Fastighetskontoret håller på med markanvisning.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.930346495848562,57.71923001271437]},"properties":{"id":"BN0927/08","name":"Rambergsstaden - Program för ny arena och bostäder ","address":"","preamble":"","header":"Rambergsstaden - Program för ny arena och bostäder ","body":"Program - avslutat. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0927/08","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0927/08
 • Planens formella namn Program för Arena, bostäder mm vid Rambergsvallen

Kontaktuppgifter

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Marken ägs till största delen
av Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - godkänt

 4. Program - avslutat

 5. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.