Plan- och byggprojekt

Askim- Bostäder vid Hovås arkitektväg

Föreslagen bebyggelse, vy från väster. Mats & Arne Arkitektkontor AB

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 9 nya bostadshus i anslutning till befintlig villabebyggelse. Planförslaget innebär en förtätning med par- och radhusbebyggelse, en bostadsform som är ovanlig i området. Tillfart föreslås via Hovås arkitektväg och Smedvägen. För att klara tillgänglighet för renhållningsfordon, räddningstjänst med flera binds Smedvägen samman med Hovås Arkitektväg inom planområdet.

Föreslagen bebyggelse, vy från väster. Mats & Arne Arkitektkontor AB

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 10 juni 2014 att avbryta planarbetet. Stadsbyggnadskontoret har gjort den samlade bedömningen att en utbyggnad enligt samrådsförslaget inte är lämplig utan att rusta upp gatorna i området.
En mindre omfattande bebyggelse kan prövas direkt med bygglov/förhandsbesked.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.932864958446029,57.61867626234299]},"properties":{"id":"BN0902/08","name":"Askim- Bostäder vid Hovås arkitektväg","address":"","preamble":"","header":"Askim- Bostäder vid Hovås arkitektväg","body":"Plan - avbrutet. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0902/08","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0902/08
 • Diarienummer FK FK4611/11
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder vid Hovås arkitektväg

Kontaktuppgifter

Sirpa Ruuskanen Johansson

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 87
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Plan - avbrutet