Plan- och byggprojekt

Högsbo - Utveckling av nordöstra Högsbo

Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad arbetar med att ta fram ett program för utveckling av nordöstra Högsbo, inom stadsdelarna Högsbo och Änggården. Syftet med programmet är att utreda omvandling av norra Högsbo industriområde till blandstad samt att pröva om mark för befintliga skjutbanor kan planläggas för bostäder.

Vad händer just nu?

Programmet godkändes av byggnadsnämnden den 22 november 2016

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.940840734006635,57.66362899793329]},"properties":{"id":"BN0600/13","name":"Högsbo - Utveckling av nordöstra Högsbo","address":"","preamble":"","header":"Högsbo - Utveckling av nordöstra Högsbo","body":"Program - avslutat. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0600/13","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0600/13
 • Diarienummer FK FN1336/14
 • Planens formella namn Program för utveckling av nordöstra Högsbo

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Fastighetskontorets arkiv

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-3681144
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Privat och kommunal markägare

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Inför program

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - inför godkännande

 4. Program - godkänt

 5. Program - avslutat