Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Utbildningslokaler vid Sparbanksplatsen

Syftet med detaljplanen är att pröva möjlighet att bebygga området med utbildningslokaler för en förskola med sex till åtta avdelningar. Inom stadsdelen finns ett stort behov av att tillgodose efterfrågan på förskoleplatser.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 15 mars 2022 att avbryta planarbetet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.927338742620416,57.671038568725066]},"properties":{"id":"BN0519/18","name":"Järnbrott - Utbildningslokaler vid Sparbanksplatsen","address":"","preamble":"","header":"Järnbrott - Utbildningslokaler vid Sparbanksplatsen","body":"Plan standardförfarande - avbrutet. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0519/18","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0519/18
 • Diarienummer FK FN6347/18
 • Planens formella namn Detaljplan för utbildningslokaler vid Sparbanksplatsen inom stadsdelen Järnbrott.

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - avbrutet