Plan- och byggprojekt

Göteborg och Mölndal - fördjupad översiktsplan för Fässbergsdalen

Söderleden österut från Sisjömotet.
Flygfoto: Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret i Mölndals respektive Göteborgs Stad har gemensamt upprättat strategier för markanvändning, infrastruktur och miljö för Fässbergsdalen. Planen ska fungera som en integrerad del i respektive kommuns översiktsplan.

Vad händer just nu?

Kommunfullmäktige antog Fördjupad översiktsplan för Fässbergsdalen 11 oktober 2012

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.957967587394412,57.64567793555849]},"properties":{"id":"BN0418/08","name":"Göteborg och Mölndal - fördjupad översiktsplan för Fässbergsdalen","address":"","preamble":"","header":"Göteborg och Mölndal - fördjupad översiktsplan för Fässbergsdalen","body":"Översiktsplan - laga kraft. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0418/08","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0418/08
 • Planens formella namn Översiktsplan för Göteborg och Mölndal fördjupad för Fässbergsdalen - del av Mölndal och Göteborgs stad - markanvändning och planeringsförutsättningar.

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Översiktsplan - startskede

  Uppdraget att påbörja ett nytt översiktligt planarbete lämnas formellt av byggnadsnämnden. Fördjupningar och tematiska tillägg är alla delar av den kommuntäckande Översiktsplan för Göteborg

 2. Översiktsplan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. När förslaget är klart godkänns det av byggnadsnämnden och ett samråd genomförs då man kan lämna synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse.

 3. Översiktsplan - utställning

  Planförslaget justeras efter samrådet. När det slutliga planförslaget är klart och godkänt av byggnadsnämnden visas det under minst åtta veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningstiden.

 4. Översiktsplan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att kommunfullmäktiges protokoll justerats.

 5. Översiktsplan - inför antagande