Plan- och byggprojekt

Högsbo - handel i Högsbo-Sisjö industriområde, kvarteret Borret

Utökad handel i Högsbo.
Foto: Stadsbyggnadskontoret

Ändrad markanvändning för kvarteret Borret i Högsbo-Sisjö industriområde föreslås i en ny detaljplan. Ändringen gäller från industriverksamhet till att även omfatta handel och kontor. En sådan omvandling, från verksamheter som vänder sig till grossist till sådana som vänder sig till kund, medför ökad trafik. Åtgärder måste därför vidtas för att öka kapaciteten i gatunätet.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 30 oktober 2012 att avbryta planarbetet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.940882404242224,57.648310921029335]},"properties":{"id":"BN0362/09","name":"Högsbo - handel i Högsbo-Sisjö industriområde, kvarteret Borret","address":"","preamble":"","header":"Högsbo - handel i Högsbo-Sisjö industriområde, kvarteret Borret","body":"Plan - avbrutet. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0362/09","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0362/09
 • Diarienummer FK FN0204/10
 • Planens formella namn Handel i kv Borret

Kontaktuppgifter

Per-Anders Käll

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 10 78
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Privat markägare och Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - inför avbrytande

 4. Plan - avbrutet