Plan- och byggprojekt

Askim - Nya bostäder i Pilegården

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ca 250 lägenheter i flerbostadshus på yta som idag används till parkering. En förskola för 6 avdelningar föreslås i norra delen av Pilegården norr om Askims Pilegårdsväg och väster om Plantagens byggnad.


Ett skydd för att dämpa bullernivåerna från Säröleden uppförs på den vall som idag finns mellan Säröleden och Pilegården.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-01-29, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5411.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.933910692755093,57.64177975919465]},"properties":{"id":"BN0884/07","name":"Askim - Nya bostäder i Pilegården","address":"","preamble":"","header":"Askim - Nya bostäder i Pilegården","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0884/07","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 88

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0884/07
 • Diarienummer FK FN0493/15
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder i Pilegården och Nedergården

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Anna Björnered

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 69
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.