Plan- och byggprojekt

Rambergsstaden - Verksamheter vid Herkulesgatan

Flygfoto: Stadsbyggnadskontoret

Syftet med planändringen är att tillåta enklare förrådsbyggnader på mark som idag inte får bebyggas.

Vad händer just nu?

Planen är laga kraftvunnen (2014-10-06). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5248.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.933143996603985,57.712703882317584]},"properties":{"id":"BN0662/12","name":"Rambergsstaden - Verksamheter vid Herkulesgatan","address":"","preamble":"","header":"Rambergsstaden - Verksamheter vid Herkulesgatan","body":"Byggstart/pågående byggprojekt.. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0662/12","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 160
 • Övrigt Prime Living är byggherre. Tidsbegränsat bygglov.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0662/12
 • Planens formella namn Ändring av del av detaljplan för verksamhetsområde vid Herkulesgatan inom stadsdelen Rambergsstaden.

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2016

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede - enkelt planförfarande

  Ett planförslag kan väckas både av staden eller till exempel markägare och byggföretag. De planförslag som byggnadsnämnden godkänt till produktionsplanen är klara att starta upp. Nya ärenden kan prioriteras upp under året. Enkelt planförfarande görs om planen är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten (förutom samrådskretsen) samt är förenlig med översiktsplanen. Samrådskretsen är dessutom begränsad.

 2. Enkel plan - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Enkel plan - betänketid

  Betänketid motsvarar närmast utställningsskedet vid normalt planförfarande. Betänketiden är två veckor. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under betänketiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Enkel plan - granskning

  Granskningstiden är vid enkelt planförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 5. Enkel plan - inför antagande

  Efter förslagsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 6. Enkel plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.