Plan- och byggprojekt

Finlandsvägen GFS

Under våren 2021 togs en kortsiktig lösning fram för Finlandsvägen i samarbete mellan Trafikverket och Göteborgs Stad trafikkontoret. Lösningen gick under benämningen fas 1 och syftet var att öka säkerheten för oskyddade trafikanter samt minimera risken för fordon att fastna på spåret, vilket då ökar säkerheten för fordon och tåg samt dess passagerare.

Åtgärder som nu planeras kallas för fas 2 och studeras i en genomförandestudie (GFS). Syftet med en GFS innebär större förändringar på platsen där trafikkontoret bland annat planerar att bygga ut cykelbanan, från Finlandsvägen längs Lillhagsvägen upp till Skälltorpsvägen, till pendlingscykelbana. För korsningen med järnvägsspåret ska Trafikverket bland annat bygga om bomanläggningen till en helbomsanläggning och trafikkontoret har tagit fram ett trafikförslag där stora delar av korsningen byggs om och det tillskapas refuger. Gång- och cykelbanan längs Finlandsvägen öster ut till cirkulationsplatsen vid Tuvevägen flyttas till motsatt sida av vägen. Arbeten i järnvägsanläggningen och inom järnvägsområdet ska genomföras under ett planerat spårstopp v.14 år 2023. Flytten av gång- och cykelbanan och troligen arbeten i korsningen bör genomföras innan dess, det är några av flera åtgärder som studeras i genomförandestudien.

För tidplan och information om vad som undersöks i GFS klicka på fliken genomförandestudie till höger.

Vad händer just nu?

Genomförandestudie pågår

Diarienummer

  • Diarienummer TK TN05337/21

Kontaktuppgifter

Ingemar Karlsson

  • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Startskede - trafikprojekt

  2. Utredning - Trafikprojekt

  3. Byggskede - Trafikprojekt

  4. Färdigställt - Trafikprojekt

  5. Genomförandestudie

    En genomförandestudie görs för att definiera innehåll, kostnader och förutsättningar innan byggstart.