Plan- och byggprojekt

Biskopsgården - Förskola vid Solvädersbyn

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utökning av befintlig förskola genom att utöka byggrätten för att medge en förskola med sex avdelningar i två plan. Platsen har sedan tidigare använts för förskoleverksamhet och innehåller en byggnad avsedd för tre avdelningar.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.88683774372355,57.724083114242724]},"properties":{"id":"BN1077/20","name":"Biskopsgården - Förskola vid Solvädersbyn","address":"","preamble":"","header":"Biskopsgården - Förskola vid Solvädersbyn","body":"Plan standardförfarande - samråd. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN1077/20","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN1077/20
 • Diarienummer FK FN0298/21
 • Planens formella namn Detaljplan för förskola vid Solvädersbyn inom stadsdelen Biskopsgården

Kontaktuppgifter

My Andreasson

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 20
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Karin Fäldner

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 79
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Olof Thimfors

Exploateringsingenjör
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 10 31
 • E-post *olof.thimfors@fastighet.goteoborg.se

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - efter antagande

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.