Plan- och byggprojekt

Biskopsgården - Bostäder öster om Solstrålegatan

Syftet med detaljplanen är att är att möjliggöra nya bostäder och en utveckling av området öster om Solstrålegatan. Planförslaget ska bidra till en tryggare närmiljö. Marken används idag dels för parkeringshus och sopsug, dels är den naturmark. Närboende använder området som utemiljö med bl a dansbana.

Vad händer just nu?

Framtagande av samrådshandlingar pågår. Två positiva planbesked har givits för flerbostadshus vid Solstrålegatan i Biskopsgården. Dessa två projekt avses prövas i en gemensam detaljplan.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.898760490970101,57.739464996706474]},"properties":{"id":"BN0630/21","name":"Biskopsgården - Bostäder öster om Solstrålegatan","address":"","preamble":"","header":"Biskopsgården - Bostäder öster om Solstrålegatan","body":"Plan standardförfarande - startskede. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0630/21","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0630/21
 • Diarienummer FK FN6049/21
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder öster om Solstrålegatan inom stadsdelen Biskopsgården

Kontaktuppgifter

Viveca Risberg

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 45
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Helena Bråtegren

Plankonsult
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031- 368 17 09
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Jenny Tiberg

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031–368 11 65
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad med tomträtt för Förvaltningsaktiebolaget Västerstaden och Sverigehuset

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - efter antagande

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.