Plan- och byggprojekt

Torslanda - Breddning av väg 155

Översiktskarta med beskrivning

Syftet med kommunens planarbete är att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken längs på väg 155 längs med sträckan Lilla Varholmen-Gossbydal. Ny detaljplan upprättas där en breddning av vägen strider mot gällande detaljplaner.

Trafikverket är initiativtagare till projektet och har utarbetat en vägplan för en breddning av vägen. Breddningen av vägen ingår i västsvenska paketet som del av flera projekt som genomförs för att det ska bli enklare att resa i Göteborgsområdet och Västsverige.

Förslaget innebär att vägen breddas till förmån för ett separat busskörfält längs med en cirka tre kilometer lång sträckning från Gossbydal till Lilla Varholmen. För ungefär en tredjedel av sträckan kommer en ny detaljplan att upprättas. Bild: Översiktskarta.

Vad händer just nu?

Arbetet med detaljplanen är vilande. Nu Avvaktas Trafikverkets fortsatta projektering.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.741661668656915,57.70898318541737]},"properties":{"id":"BN0498/12","name":"Torslanda - Breddning av väg 155","address":"","preamble":"","header":"Torslanda - Breddning av väg 155","body":"Plan - samråd. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0498/12","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0498/12
 • Planens formella namn Detaljplan för breddning av väg 155 mellan Gossbydal och Hjuvik inom stadsdelen Torslanda

Kontaktuppgifter

Anna-Karin Nilsson

Planingenjör
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 52
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Stefan Rosén

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 18 04
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Annika Wingfors

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 10 71
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Göteborgs kommun och privata markägare

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.