Plan- och byggprojekt

Ytterhamnsområdet - Verksamheter vid Hökebangården

Flygbild stadsbyggnadskontoret

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändring av markanvändningen från järnvägstrafikändamål till industriändamål med syfte att kunna genomföra och slutföra en fastighetsreglering av markområdet där marken övergår från kommunens ägo till ST1’s ägo. Flygbild: stadsbyggnadskontoret.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 25 oktober 2016 att återemittera ärendet till stadsbyggnadskontoret. Planen återkommer till byggnadsnämnden för nytt beslut vid senare tillfälle.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.879845503832673,57.70203352533855]},"properties":{"id":"BN0432/13","name":"Ytterhamnsområdet - Verksamheter vid Hökebangården","address":"","preamble":"","header":"Ytterhamnsområdet - Verksamheter vid Hökebangården","body":"Enkel plan - inför antagande. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0432/13","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0432/13
 • Diarienummer FK FN0736/00
 • Planens formella namn Detaljplan för del av Hökebangården inom stadsdelarna Bräcke och Rödjan

Kontaktuppgifter

Elin Wiman

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 13
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Sirpa Antti- Hilli

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 09
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Mattias Hedeberg

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-3681190
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Privat och kommunal

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede - enkelt planförfarande

  Ett planförslag kan väckas både av staden eller till exempel markägare och byggföretag. De planförslag som byggnadsnämnden godkänt till produktionsplanen är klara att starta upp. Nya ärenden kan prioriteras upp under året. Enkelt planförfarande görs om planen är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten (förutom samrådskretsen) samt är förenlig med översiktsplanen. Samrådskretsen är dessutom begränsad.

 2. Enkel plan - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Enkel plan - granskning

  Granskningstiden är vid enkelt planförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Enkel plan - inför antagande

  Efter förslagsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Enkel plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.