Plan- och byggprojekt

Backa - Trafikändamål vid Brunnsbo torg

Syftet med detaljplanen är att ändra gällande markanvändning, från parkeringsändamål (kvartersmark) till gata (allmän plats), för att i framtiden kunna möjliggöra en stadsmässig gestaltning kring torget, den nya pendelstationen och kommande infrastrukturprojekt i området.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2022-01-11, det betyder att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5583.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.967691641293825,57.72707460868472]},"properties":{"id":"BN0183/21","name":"Backa - Trafikändamål vid Brunnsbo torg","address":"","preamble":"","header":"Backa - Trafikändamål vid Brunnsbo torg","body":"Plan standardförfarande - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0183/21","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0183/21
 • Planens formella namn Detaljplan för trafikändamål vid Brunnsbo torg inom stadsdelen Backa

Kontaktuppgifter

Linus Sandberg

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 18 03
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Stefan Rosén

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 18 04
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Eva-Lotta Ekström

Fastighetskontoret

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stads Bostads Ab

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.