Plan- och byggprojekt

Askims Stationsväg under utredning

Stadsdel Askim.

Nu planerar vi för en ny trafiklösning för Askims Stationsväg. Målet är att avlasta delar av gatan på genomfartstrafik och att öka förutsättningarna för det hållbara resandet genom att skapa en tryggare trafikmiljö och öka trafiksäkerheten.

Askims Stationsväg är både en lokal villagata och en strategiskt betydelsefull genomfartsgata, som förbinder väg 158 med Sisjöns industri- och handelsområde. Gatans östra del är i nuläget utformad som en smal villagata med direktutfarter från de omkringliggande fastigheterna, och är inte anpassad för genomfartstrafik. Trottoarerna längs vägen är smala och i dåligt skick och i dag sker cykling i blandtrafik. Kollektivtrafiken har slutat att trafikera gatan med hänvisning till dålig trafikmiljö och upplevda trafiksäkerhetsproblem.

Trafikproblemen kring Askims Stationsväg är inget nytt fenomen utan har försökt att lösas från och till sedan slutet på 60-talet. Nu har trafikkontoret tagit fram en trafiklösning för Askims Stationsväg. Lösningen bygger på att den östra delen av Askims Stationsväg får en ny vägsträckning norr om den nuvarande sträckningen, i enlighet med en detaljplan för området från 1974. Förslaget bygger på att den nuvarande östra delen av Askims Stationsväg kraftigt kommer att avlastas från genomfartstrafik, till förmån för gång- och cykeltrafiken i området. Med den nya sträckningen blir det möjligt att åter trafikera området med kollektivtrafik. Förslaget omfattar också en ny gång- och cykelbana längs med hela Askims Stationsväg.

Trafikförslaget är en helhetslösning som stärker flera viktiga trafikslag och bidrar därmed till att öka förutsättningarna för det hållbara resandet, där fler känner sig trygga i trafiken och närmiljön längs Askims Stationsväg.

Vad händer just nu?

Trafiknämnden beslutade vid sitt sammanträde den 10 december 2018 att ge trafikkontoret i uppdrag att planera för ett genomförande av förslaget till ny trafiklösning för Askims Stationsväg.

Karta

Status och handlingar

  1. Trafikutredning

Diarienummer

Diarienummer TK
TK1814/14
Planens formella namn
Askims Stationsväg

Handläggare