Plan- och byggprojekt

Styrsö - Bostadshus vid Styrsö Tångenväg - Båtebacken

Stadsdel Styrsö.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att fastigheten Styrsö 3:159 som är bebyggd med bostadshus ska kunna ingå i kvartersmark för bostadsändamål.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1488/15
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Styrsö Tångenväg - Båtebacken inom stadsdelen Styrsö

Handläggare

Markägare

Privat och Göteborgs Stad