Plan- och byggprojekt

Landala - Bostäder och lokaler vid fd Holtermanska sjukhuset

SDN Centrum. Stadsdel Landala.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av studentbostäder, gästforskarbostäder och centrumverksamhet samtidigt som befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska bevaras. Detaljplanen ska bidra till att stärka området som entrépunkt till Chalmers. Därutöver ska ny bebyggelse utformas på ett sätt som ger förutsättningar att behålla större delen av befintligt grönområde. Detaljplanen ska även ge förutsättningar att utveckla allmänna gång- och cykelstråk inom och förbi planområdet.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Synpunkter kan lämnas senast 2020-09-08

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20 utställningshallen på nedre plan

Lämna synpunkter

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0817/14
Diarienummer FK
FN4993/19
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder och lokaler vid före detta Holtermanska sjukhuset inom stadsdelen Landala.

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad och privat