Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Bostäder vid Distansgatan/Marconigatan (BoStad2021)

Stadsdel Järnbrott.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av bostäder med moderna och tillgängliga lägenheter i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse i Flatås. Den nya bebyggelsen ska även bidra till Marconigatans framtida utveckling till en attraktiv stadsgata och att stadsstrukturen längs stråket mellan Frölunda torg och Marklandsgatan blir mer sammanhängande. Planen syftar även till att förbättra förutsättningarna för gående och cyklister i området. Sammanlagt bedöms ca 430 bostäder kunna tillkomma.

Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara. färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Planen har fått laga kraft (2021-05-06). Detta innebär att planen är gällande.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0723/14
Diarienummer FK
FN6744/15
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Distansgatan/Marconigatan inom stadsdelen Järnbrott, en del av Jubileumssatsningen

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Kommun