Plan- och byggprojekt

Centrala Göteborg - Bebyggelse på Götaleden

Stadsdel Gullbergsvass.

Syftet är att möjliggöra stadsutveckling genom ny stadsbebyggelse ovanpå Götaleden i tunnel mellan Stadstjänaregatan och Torsgatan. Planförslaget innebär en exploatering på ca 140 000 kvadratmeter med bostäder, kontor, verksamheter, förskola/skola, parkering och tekniskt ändamål fördelat på fem kvarter. Förslaget är i linje med och har som mål att uppfylla många av de stadskvaliteter som finns presenterade i stadsutvecklingsprogrammet för Centralenområdet version 2.0. (Byggnadsnämnden gav 2014-01-14 i uppdrag att utarbeta detaljplan för överdäckning av Götaleden.)

Vad händer just nu?

Granskningsperiod nummer två är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Markanvisning är beslutad den 18 maj 2015 i fastighetsnämnden.

Tidplan:
Samråd: Sommaren 2015
Granskning: Fjärde kvartalet 2017
Granskning 2: Tredje kvartalet 2019
Tillstyrkande: Andra kvartalet 2021
Antagande: Tredje kvartalet 2021
Byggstart: Tunneln byggs just nu och att byggandet av husen ovanpå tunneltaket kan starta efter att planen blivit antagen och laga kraftvunnen. Byggstart av husen preliminärt 2022.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - granskning 2

    När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0714/13
Diarienummer FK
FN4656/14
Planens formella namn
Överdäckning av Götaleden inom stadsdelen Gullbergsvass

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området