Plan- och byggprojekt

Askim - Bostäder vid Lilla Skintebovägen

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Askim.

Ändring av detaljplan för att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus med 3 lägenheter på fastigheten Skintebo 308:9. Fastigheten är idag bebyggd med ett flerbostadshus med fyra lägenheter. Gällande plan medger en huvudbyggnad per tomt. Tomtindelning finns och måste därför upphävas genom planändring.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2016-09-01. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns tillgänglig på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5339.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0709/12

Handläggare

Markägare

Privat