Plan- och byggprojekt

Backa - 800 nya bostäder vid Selma Lagerlöfs Torg

Stadsdel Backa.

Selma Lagerlöfs torg omformas från den befintliga 60-talsstrukturen till ett modernt torg för framtiden. Befintliga handelsbyggnader och parkeringsplatser ersätts med ca 600 nya bostäder i kvartersstruktur, en ny centrumbyggnad med handel och parkering samt en idrottshall kantad av ca 200 studentbostäder. I kvarterens bottenvåningar finns möjlighet till handel och verksamheter. Sammantaget innehåller planen utöver de 800 bostäderna ca 20 000 kvm BTA fördelade mellan handel, centrumverksamhet, kontor, vård, kultur och idrott. Mer information om Selma Stad på Stadsutveckling Göteborg.

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Planen vann laga kraft 2015-11-19. Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5251. Byggande pågår.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
320 stycken
Planerade bostadsrätter
100 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Totalt ska det byggas ca 600 lägenheter varav 69 byggstartades 2018 (Botrygg).

100 lägenheter byggs i ett äldreboende

63 trygghetsbostäder

9 lägenheter med BMSS-boende, alla med hyresrätt, alla dessa byggs av Botrygg och byggstartas 2018/2019.

Av hyresrätterna är ca 220 studentbostäder, Keywe är byggherre. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0701/10
Diarienummer FK
FN0703/09
Planens formella namn
Detaljplan för område vid Selma Lagerlöfs Torg, etapp 1

Aktuell tidplan

  • Projektstart
    2018

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Inom området finns tre markägare, Göteborgs kommun, Rysåsen och Familjebostäder. Kommunens fastighetsnämnd har markanvisat sin del av marken till fyra exploatörer med avseende på att bygga bostäder, kontor och lokaler. De fyra exploatörerna är Förvaltnings AB Framtiden, Riksbyggen, Botrygg och Keywe. Förvaltnings AB Framtiden har i sin tur utsett tre bolag inom koncernen som är delaktiga i detaljplanearbetet, Göteborgs EgnaHems AB, Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag AB och Förvaltnings AB Göteborgslokaler.

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området