Plan- och byggprojekt

Gamlestaden - Slakthusmotet

Syftet med Slakthusmotet är att sammanbinda det nationella vägnätet E45, E20 och E6, att möjliggöra framtida stadsutveckling i Marieholmsområdet och att skapa tillgänglighet till Gamlestaden och nordöstra delen av Göteborg.
Slakthusmotet är en förutsättning för att en fullvärdig förbindelse ska finnas från Marieholmstunneln och E45 till Marieholm och Gamlestaden, liksom från E20 till Marieholm när Marieholmstunneln är färdig.
Slakthusmotet ingår i Västsvenska Paketet.


Länk till Trafikverkets projektsida

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat. Arbetet med detaljplanen är pausad. Frågor kring utformning och finansiering utreds.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12,57.73079597220547]},"properties":{"id":"BN0688/12","name":"Gamlestaden - Slakthusmotet","address":"","preamble":"","header":"Gamlestaden - Slakthusmotet","body":"Plan - Vilande. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0688/12","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0688/12
 • Planens formella namn Detaljplan för Slakthusmotet inom stadsdelen Gamlestaden

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2016

Kontaktuppgifter

Mattias Westblom

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 17 93
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Ivo Lisius

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 07
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Magnus Ståhl

Trafikkontoret
 • Telefon 031-368 25 81
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Markägare

Göteborgs kommun och privata

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan - Vilande

  Planarbetet inväntar övergripande planeringsunderlag, för att sedan starta upp så snart som möjligt.

 2. Plan utökat förfarande - startskede

 3. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 5. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.