Plan- och byggprojekt

Kyrkbyn - Bostäder och förskola vid Grönebacken

Stadsdel Kyrkbyn.

Syftet med planen är att pröva möjligheten för att komplettera bebygelsen runt Grönebacken i centrala Kyrkbyn med ca 70 bostäder. På platsen finns idag en förskola med sex avdelningar som ska utökas med två avdelningar och integreras i den nya bebyggelsen. I programmet för kompletteringsbebyggelse i Kyrkbyn, som antogs av byggnadsnämnden 2007, har platsen pekats ut som lämplig för en varsamt förtätning.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 15 december 2020.

Besvärshänvisning
Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen men skickas/lämnas till stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 403 17 Göteborg. E-post: sbk@sbk.goteborg.se

Överklagandet skall ske skriftligt. Det skall ha kommit in till kommunen senast inom tre veckor från den dag då justeringen av protokollet med beslutet meddelats på kommunens digitala anslagstavla. Rätt att överklaga beslutet har den som senast under granskningstiden yttrat sig och som dessutom är berörd av beslutet. Har överklagandet inkommit i rätt tid överlämnas handlingarna i ärendet till Mark- och miljödomstolen. Tala om vilket beslut som överklagas, varför ni anser det felaktigt och hur ni vill ha det ändrat. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - inför antagande

    Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0656/14
Diarienummer FK
FN2393/14

Handläggare

Markägare

Göteborgs kommun