Plan- och byggprojekt

Kyrkbyn - Bostäder och förskola vid Grönebacken

SDN Lundby. Stadsdel Kyrkbyn.

Syftet med planen är att pröva möjligheten för att komplettera bebygelsen runt Grönebacken i centrala Kyrkbyn med ca 70 bostäder. På platsen finns idag en förskola med sex avdelningar som ska utökas med två avdelningar och integreras i den nya bebyggelsen. I programmet för kompletteringsbebyggelse i Kyrkbyn, som antogs av byggnadsnämnden 2007, har platsen pekats ut som lämplig för en varsamt förtätning.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0656/14
Diarienummer FK
FN2393/14

Handläggare

Markägare

Göteborgs kommun