Plan- och byggprojekt

Backaplan - detaljplan 1: Handel mm vid Backavägen

Vision Älvstaden antogs av kommunfullmäktige i oktober 2012. Denna anger stadens vision och inriktningen för centrala Göteborg utmed älven, däribland Backaplan. Visionen syftar till att Göteborg ska vara en stark regional kärna och målet är att skapa en attraktiv och hållbar stad ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. I januari 2013 godkände byggnadsnämnden i Göteborg ”Planeringsförutsättningar för Backaplan” som anger den närmare inriktningen för utvecklingen av området. Denna inriktning innebär en utveckling av området mot blandstad, innefattande bostäder, handel, kontor och kommunal service.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2020-06-10, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5471.

2022-07-07


Backavägen ett av tre stora övergripande stråk som ska länka samman Backaplan med områdena runt omkring. Backavägen ska bli ett centralt stråk för kollektivtrafiken med möjlighet till framtida spårväg till Brunnsbo.

Kommande utbyggnad inom DP1 innebär en ombyggnad av norra delen av Backavägen, inom en sträcka om ca 250 meter mellan Biltema/Blomsterlandet och Leråkersmotet. Backavägen ska utformas som ett stadsmässigt stråk med verksamheter i bottenplan (gäller två fastighetstomter), träd, gång- och cykelbana på vardera sidan av gatan samt förberedas för spårväg mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Brunnsbo. Sektionen för Backavägen är ca 32,5 meter. Andra anläggningar är ledningsutbyggnad och skyfall- dagvatten.

Förberedelse för en parallellväg till Backavägen pågår just nu.
Projektet planeras att starta hösten 2022.[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.961517235938416,57.725241197302985]},"properties":{"id":"BN0589/15","name":"Backaplan - detaljplan 1: Handel mm vid Backavägen","address":"","preamble":"","header":"Backaplan - detaljplan 1: Handel mm vid Backavägen","body":"Plan utökat förfarande - laga kraft. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0589/15","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0589/15
 • Diarienummer FK FN0740/15
 • Diarienummer TK TN6493/19

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Helena Pyk

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 63
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Asmir Ljaic

Trafikkontoret
 • Telefon 031-365 00 00
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.