Plan- och byggprojekt

Tynnered - Ändring av detaljplan väster om Grevegårdsvägen

SDN Västra Göteborg. Stadsdel Tynnered.

Förslaget till detaljplan innebär att bestämmelser som reglerar byggrätten i det aktuella området anpassas till dagen lagstiftning så att den befintliga byggnationen kan bli planenlig och att bygglov kan vara möjligt att bevilja.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0509/20
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan för villa- och radhusområde väster om Grevegårdsvägen inom stadsdelen Tynnered.

Handläggare

Markägare

Privat