Plan- och byggprojekt

Tynnered - Ändring av detaljplan väster om Grevegårdsvägen

Stadsdel Tynnered.

Förslaget till detaljplan innebär att bestämmelser som reglerar byggrätten i det aktuella området anpassas till dagen lagstiftning så att den befintliga byggnationen kan bli planenlig och att bygglov kan vara möjligt att bevilja.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2021-01-19, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5563.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0509/20
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan för villa- och radhusområde väster om Grevegårdsvägen inom stadsdelen Tynnered.

Handläggare

Markägare

Privat