Plan- och byggprojekt

Björsared - Ändring av detaljplan vid Stenbrottsvägen

SDN Angered. Stadsdel Olofstorp.

Syftet med att ändra detaljplanen är att omvandla del av nuvarande gång- och cykelvägar till gata för att säkerställa tillfartsväg för bostadsfastigheter inom planområdet och att de befintliga byggnaderna blir planenliga.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2020-04-22, det betyder att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5519.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0509/18
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan II-3991för Bostäder i Björsared (del av Stenbrottsvägen) inom stadsdelen Olofstorp

Handläggare

Markägare

Privat