Plan- och byggprojekt

Lundby - Förskola vid Biskopsgatan

SDN Lundby. Stadsdel Sannegården.

Planen möjliggör uppförande av en förskola med 8 avdelningar i två våningar på mark där det idag står en tillfällig förskola. För att skapa tillräckligt med uteyta för förskolebarn föreslås förskolegården utökas åt väster för att inte påverka höga naturvärden i Krokängsparken. Detta innebär att en flytt av den befintliga gång- och cykelvägen krävs.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - granskning

    När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0493/14
Diarienummer FK
FN5955/15
Planens formella namn
Detaljplan för Förskola vid Biskopsgatan inom stadsdelen Sannegården

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad