Plan- och byggprojekt

Rud - Bostäder vid Gitarrgatan (BoStad2021)

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Rud.

Syftet med detaljplanen är att pröva bostadsbebyggelse och verksamheter vid nuvarande handelsetableringen Althallen. Förslaget medger att bostäder kan byggas ovanpå en suterrängvåning med lokaler för centrumändamål och parkering. Syftet är även att skapa en tydlig fond och målpunkt för Altplatsen som utgör en viktig mötesplats i området. Planförslaget medför minst 2 000 kvm för centrumändamål i enlighet med dagens handelsyta samt möjliggör för 15 500 kvm BTA bostäder vilket motsvarar ca 150 lägenheter eller ca 450 studentlägenheter (byggherrens plan).

Denna plan ingår Bostad2021.
Bostad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2020-02-04, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5479.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0441/13
Diarienummer FK
FN2912/15
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Gitarrgatan, inom stadsdelen Rud i Göteborg, en del av Jubileumssatsningen

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad