Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Bussdepå m.m. vid Järnbrottsmotet

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Järnbrott.

Planens syfte är att möjliggöra för en bussdepå med tillhörande servicebyggnad och ett parkeringsdäck. Syftet med planen innebär även att göra möjligt för bostäder med handel och verksamheter samt tillbyggnad till befintliga kontor och att utveckla den befintliga skolan med nya skollokaler.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - granskning

    När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0409/16
Diarienummer FK
FN2632/16
Planens formella namn
Detaljplan för Stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå inom stadsdelen Järnbrott

Handläggare