Plan- och byggprojekt

Bergsjön - Program för Bergsjön

Programarbetet ska identifiera kompletteringsbebyggelse samt åtgärder för en bättre struktur.

Vad händer just nu?

Programmet är godkänt av byggnadsnämnden. Nu går processen vidare med detaljplaner för de olika delområdena efterhand.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.063324856004893,57.75616329613348]},"properties":{"id":"BN0376/13","name":"Bergsjön - Program för Bergsjön","address":"","preamble":"","header":"Bergsjön - Program för Bergsjön","body":"Program - avslutat. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0376/13","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer SBK BN0376/13
  • Planens formella namn Program för Bergsjön

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
  • Telefon 031-368 19 60
  • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Markägare

Kommunen och privata

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Inför program

  2. Program - samråd

    I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

  3. Program - godkänt

  4. Program - avslutat