Plan- och byggprojekt

Skintebo - Ändring av del detaljplaner för kvarteret Hjärtholmen

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Askim.

Syftet med planändringen är att upphäva tomtindelningen från 1978 för att möjliggöra avstyckningen i enlighet med illustrationen i stadsplanen från 1985. Upphävandet medför inga förändringar gentemot vad gällande stadsplan medger.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Synpunkter kan lämnas senast 2019-12-10

Lämna synpunkter

Karta

Status och handlingar

  1. Plan förenklat förfarande - samråd

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0137/18
Planens formella namn
Ändring av detaljplanerna II-3420 och II-3635, del av kv. 309 Hjärtholmen, inom stadsdelen Askim

Handläggare