Plan- och byggprojekt

Skintebo - Ändring av del detaljplaner för kvarteret Hjärtholmen

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Askim.

Syftet med planändringen är att upphäva tomtindelningen från 1978 för att möjliggöra avstyckningen i enlighet med illustrationen i stadsplanen från 1985. Upphävandet medför inga förändringar gentemot vad gällande stadsplan medger.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan förenklat förfarande - samråd

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0137/18
Planens formella namn
Ändring av detaljplanerna II-3420 och II-3635, del av kv. 309 Hjärtholmen, inom stadsdelen Askim

Handläggare