Plan- och byggprojekt

Torslanda - Upphävande av detaljplan i Hjuvik

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Torslanda.

Planområdet utgörs av två delområden med bostadsbebyggelse, ett större delområde utmed Stora Pölsans väg och ett mindre delområde i slutet av Långe Jans väg. Anledningen till upphävandet är att gällande detaljplan är föråldrad och föreskriver byggrätter som är långt mindre än de byggnader som finns i planområdet idag. Befintlig bebyggelse strider därmed mot planens bestämmelser och detaljplanen utgör därför ett hinder för fastighetsägare i samband med bygglovsprövning.

Vad händer just nu?

Planen är nu laga kraftvunnen, alltså upphävd från och med 31 december 2019.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0117/19
Planens formella namn
Detaljplan för upphävande av detaljplan med aktnummer 1480K-XIV-2152 i Hjuvik inom stadsdelen Torslanda

Handläggare

Markägare

Privat