Plan- och byggprojekt

Gårdsten - program för bostäder i Rösered

Energieffektiva småhus i Rösered.
Foto: Maria Malone

I detta program undersöks möjligheterna att bygga cirka 130 energieffektiva småhus samt en förskola i Rösered. Småhusen kompletterar flerbostadshusen i närområdet och ger möjlighet att flytta mellan olika boendeformer. En förutsättning för bostadskomplettering i området är att en ny vägförbindelse byggs från Ramnebacken till Röseredsvägen.

Vad händer just nu?

Programmet godkändes i Byggnadsnämnden 2009-04-21.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.038084576706423,57.79349819818144]},"properties":{"id":"BN 0794/05","name":"Gårdsten - program för bostäder i Rösered","address":"","preamble":"","header":"Gårdsten - program för bostäder i Rösered","body":"Program - avslutat. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN 0794/05","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN 0794/05
 • Planens formella namn Program för bostäder i Rösered

Kontaktuppgifter

Elisabet Gondinger

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 10 62
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Huvudsaklig markägare är Göteborgs Stad.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - godkänt

 4. Program - avslutat

 5. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.