Plan- och byggprojekt

Lärjedalen - Öster om Angereds Kyrkby

Copyright © 2002, Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret/Fastighetskontoret

I detta förslag till detaljplan blir det möjligt att bygga 120 nya gruppbyggda småhus öster om Angereds kyrkby. Förslaget innebär också 30 nya tomter till den kommunala tomtkön. Planen ger även möjlighet att bygga gruppbostäder och ett daghem. Stadsdelen är i behov av fler bostäder och denna plats har unika förutsättningar för ett naturanpassat byggande. I omgivningarna ligger Lerjedalens golfbana, badsjön Smörvattnet och Bohusleden.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslöt den 11 februari 2014 att avbryta arbetet med detaljplanen

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.11003507183186,57.783013866641305]},"properties":{"id":"BN0914/05","name":"Lärjedalen - Öster om Angereds Kyrkby","address":"","preamble":"","header":"Lärjedalen - Öster om Angereds Kyrkby","body":"Plan - avbrutet. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0914/05","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0914/05
 • Diarienummer FK FN0533/06
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder öster om Angereds kyrkby inom stadsdelen Angered

Kontaktuppgifter

Fastighetskontoret

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 00 00
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Göteborg Stad samt privata markägare.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - avbrutet