Plan- och byggprojekt

Sörred - Verksamheter vid Pressvägen

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet för en expandering av verksamhetsområde för industri. Tänkt tillkommen bebyggelse avser cirka 300 000 kvadratmeter.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Digitalt samrådsmöte
För den som vill veta mer om förslaget och kunna ställa frågor, finns det möjlighet att vara med på ett digitalt samrådsmöte måndagen den 17 januari klockan 18.00-19.30. Länk till digitalt samrådsmöte

Med anledning av smittspridningen av covid-19 så ser vi gärna att ni så långt det är möjligt undviker att besöka vår utställningshall och i stället tar del av handlingarna på denna sida.

Synpunkter kan lämnas senast 2022-01-31

Förslaget visas på:

 • Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20 på nedre plan

Lämna synpunkter

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.828371624807996,57.72698041237062]},"properties":{"id":"BN0860/21","name":"Sörred - Verksamheter vid Pressvägen","address":"","preamble":"","header":"Sörred - Verksamheter vid Pressvägen","body":"Plan utökat förfarande - samråd. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0860/21","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0860/21
 • Diarienummer FK FN5700/21
 • Planens formella namn Detaljplan för verksamheter vid Pressvägen inom stadsdelen Sörred

Kontaktuppgifter

Per Osvalds

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 18 51
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Anna-Karin Nilsson

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 52
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Mattias Hedeberg

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-3681190
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.