Plan- och byggprojekt

Biskopsgården - Komplementbyggnader vid Fjädermolnsgatan

Fjädermolnsgatan
Foto: Eva Aronsson

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra fyra s.k. miljöhus på mark som i gällande plan inte får bebyggas och därigenom få till stånd en genomarbetad och långsiktig lösning för fastigheternas avfallshantering. Planförslaget omfattar fyra små områden med en yta mellan 120-300 m², där gällande planbestämmelse "marken får inte bebyggas" tas bort och medger uppförande av komplementbyggnader. Avsikten är att ändringen ska gälla jämsides med gällande detaljplan FIIa 3739 - Bostadsområde vid Fjädermolnsgatan, Svartedalen, lagakraftvunnen 1989-10-16.

Vad händer just nu?

Planen är laga kraftvunnen (2012-03-16). Detta innebär att planen är gällande.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.89879247740342,57.73402384334575]},"properties":{"id":"BN0658/10","name":"Biskopsgården - Komplementbyggnader vid Fjädermolnsgatan","address":"","preamble":"","header":"Biskopsgården - Komplementbyggnader vid Fjädermolnsgatan","body":"Enkel plan - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0658/10","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0658/10
 • Planens formella namn Ändring av detaljplan för bostadsområde vid Fjädermolnsgatan, Svartedalen inom stadsdelen Biskopsgården

Kontaktuppgifter

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Startskede - enkelt planförfarande

  Ett planförslag kan väckas både av staden eller till exempel markägare och byggföretag. De planförslag som byggnadsnämnden godkänt till produktionsplanen är klara att starta upp. Nya ärenden kan prioriteras upp under året. Enkelt planförfarande görs om planen är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten (förutom samrådskretsen) samt är förenlig med översiktsplanen. Samrådskretsen är dessutom begränsad.

 3. Enkel plan - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 4. Enkel plan - betänketid

  Betänketid motsvarar närmast utställningsskedet vid normalt planförfarande. Betänketiden är två veckor. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under betänketiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 5. Enkel plan - inför antagande

  Efter förslagsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 6. Enkel plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.