Plan- och byggprojekt

Översiktsplan - Fördjupad för Västra Arendal och Torsviken

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att säkerställa möjligheten till framtida hamn på Risholmen med tillhörande väg- och järnvägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden. Parallellt pågår en tillståndprövning enligt Miljöbalken för utbyggnad av hamn på Risholmen som Göteborgs Hamn AB har initierat.

Vad händer just nu?

Planen kommer att behandlas vid byggnadsnämndens möte den 24 september 2021 och stadsbyggnadskontoret kommer då föreslå nämnden att tillstyrka planen för vidarebefordran till kommunfullmäktige för antagande.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.804144196496582,57.697530409620256]},"properties":{"id":"BN0594/08","name":"Översiktsplan - Fördjupad för Västra Arendal och Torsviken","address":"","preamble":"","header":"Översiktsplan - Fördjupad för Västra Arendal och Torsviken","body":"Översiktsplan - inför antagande. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0594/08","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0594/08

Kontaktuppgifter

Sirpa Antti- Hilli

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 09
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Alexander Danilovic

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 36
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Markus Bengtsson

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 10 03
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Översiktsplan - startskede

  Uppdraget att påbörja ett nytt översiktligt planarbete lämnas formellt av byggnadsnämnden. Fördjupningar och tematiska tillägg är alla delar av den kommuntäckande Översiktsplan för Göteborg

 2. Översiktsplan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. När förslaget är klart godkänns det av byggnadsnämnden och ett samråd genomförs då man kan lämna synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse.

 3. Översiktsplan - utställning

  Planförslaget justeras efter samrådet. När det slutliga planförslaget är klart och godkänt av byggnadsnämnden visas det under minst åtta veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningstiden.

 4. Översiktsplan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att kommunfullmäktiges protokoll justerats.