Plan- och byggprojekt

Program - Biskopsgården

Biskopsgården är en stadsdel som de senaste åren mest blivit känd hos andra göteborgare på grund av otrygghet, men som har så mycket mer att erbjuda. Nu kan stadsdelen få en möjlighet att utvecklas när Göteborgs Stad jobbar med ett program för Biskopsgården. Biskopsgårdens centrala läge i Göteborg ska utvecklas när stadsdelen kopplas ihop till övriga Göteborg när det skapas mer liv och rörelse i stadsdelen och torgen görs mer attraktiva.

Syftet med programarbetet är att utreda förutsättningarna för komplettering av ny bebyggelse och kommunalservice i stadsdelen samt att utveckla befintliga och nya grönområden. Svarte mosse kommer i samband med programarbetet att utvecklas till en stadspark.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planprogrammet i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Samrådstid
22 juni -13 september 2022

För den som vill veta mer om förslaget och kunna ställa frågor, finns det möjlighet att vara med på öppet hus vid följande tillfällen:

Öppet hus 1
30 augusti klockan 15.00-18.00
Mötesplats Orkanen, Godvädersgatan 24

Öppet hus 2
7 september klockan 15.00-18.00
Biskopsgårdens bibliotek, Vårväderstorget 3

Synpunkter kan lämnas senast 2022-09-13

Förslaget visas på:

 • Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20 på nedre plan

Lämna synpunkter

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.893588379070788,57.7283718811611]},"properties":{"id":"BN0189/18","name":"Program - Biskopsgården","address":"","preamble":"","header":"Program - Biskopsgården","body":"Program - samråd. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0189/18","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0189/18
 • Planens formella namn Program för Biskopsgården

Kontaktuppgifter

Carl-Johan Karlsson

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 01
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Linus Sandberg

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 18 03
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad och privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Inför program

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - inför godkännande

 4. Program - avslutat