Plan- och byggprojekt

Stampen - Ändring av del av detaljplan för Stampgatan 12-18

SDN Centrum. Stadsdel Stampen.

Förslaget till detaljplan innebär att befintlig kontorsbyggnad kan byggas på med en respektive två takvåningar. Vidare skapas en byggrätt för ett miljöhus, cykelrum och ramp till garage.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0683/12
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan II-3652 för område öster om Polhemsplatsen (Stampgatan 12 – 18) inom stadsdelen Stampen

Handläggare