Plan- och byggprojekt

Västlänken - station Centralen

SDN Centrum.

Läget för en ny pendeltågstunnel med stationer under Göteborg är fastlagd sedan tidigare. 100 000 boende och 130 000 arbetande kommer att få gång- och cykelavstånd till pendeltåg inom centrala Göteborg.

Vid Centralstationens norra del planeras för en ny station för Västlänken. Detta område är också en självklar punkt för stadsutveckling. Stadsutvecklingen bygger på att platsen är en regional knutpunkt med goda förutsättningar för handel, kontor, mötesplatser för kultur samt torg och mindre parker.

Vad händer just nu?

Planen kommer att behandlas vid byggnadsnämndens möte den 20 oktober 2020 och stadsbyggnadskontoret kommer då föreslå nämnden att tillstyrka planen och skicka den vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - inför antagande

    Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0636/11
Diarienummer FK
FN6468/12
Planens formella namn
Västlänken, Station Centralen med omgivning, inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området